โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเฒ่า  ตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
เบอร์โทรศัพท์ 034-675075
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑๕ (บ้านม่วงเฒ่า) เดิมชื่อโรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า เป็นสาขาของโรงเรียน บ้านทุ่งมะกอก ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ มีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓๔ ตารางวา ซึ่งมีนายประทุม บุญมานุช เป็นผู้บริจาคที่ดินและชาวบ้านร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ๑ หลัง มีครูช่วยสอนจำนวน ๒ คน เนื่องจากมีนักเรียนเพื่มขึ้นเรื่อย ๆ ชาวบ้านม่วงเฒ่า จึงร่วมกันสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวรมุงสังกะสีขึ้นมาใหม่ จำนวน ๓ ห้องเรียนมีครูเพิ่มเป็น ๓ คน
                ปี พุทธศักราช ๒๕๒๔ เกิดความยุ่งยากทางราชการ อำเภอด่านช้างจึงยุบโรงเรียนบ้านม่วงเฒ่าเสีย แต่เนื่องจากมีนักเรียนจำนวนมากพอสมควร ที่ยังไม่มีที่เรียนและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น
                นางสาวสายหยุด  สมประสงค์  ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ทำการขอเปิดโรงเรียนนี้ขึ้น
เมื่อวันที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๔ โดยส่งครูมาทำการสอนจำนวน ๓ ท่าน แต่งตั้งให้นายสมชาย  เกิดบัณฑิต รักษาราชการ ในตำแหน่งครูใหญ่ ส่วนครูที่สอนอยู่ก่อนนั้นได้โอนไปสอนที่โรงเรียนบ้านมุ่งมะกอก
จังหวัดสุพรรณบุรี
             ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๔ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีได้แต่งตั้งให้ นายบำรุง ข่ายคำ เป็นครูใหญ่
             ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๗ ข้าราชการกรมป่าไม้จังหวัดกาญจนบุรีได้มาสร้างอาคารเรียนให้ตามแบบ ของ สปช. ๑๐๕/๒๕๒๖
ราคา ๑,๑๔๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๔ ห้องเรียน
           ๑ มกราคม ๒๕๒๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านม่วงเฒ่าเป็นโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๑๕ (บ้านม่วงเฒ่า) เพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการป่าไม้ จนถึงปัจจุบัน