โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเฒ่า  ตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
เบอร์โทรศัพท์ 034-675075
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางภาวนา สังข์กลมเกลี้ยง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจำนงค์ สุขกลิ่น
ครู คศ.3

นางสาววิมลรัตน์ เครือมี
ครู คศ.3

นางสาวจุฑารัตน์ วงศ์ภักดี
ครู คศ.1

นางสาวลลิตา ไพรงาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรินทร์ นำช้าง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิชาภัทร คำภาวะ
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีจุฑามาส พ่าไขล่
ครูผู้ช่วย

นางรัชนก ยิ้มเทศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัณภิรม ติ๊บแสน
ครูผู้ช่วย