โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเฒ่า  ตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
เบอร์โทรศัพท์ 034-675075
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสุวรรณ หงษ์เวียงจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายกิตติพล พุ่มไสว
ครู คศ.1

นางสาวอินทุอร พันธุ์ไทย
ครูผู้ช่วย