โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเฒ่า  ตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
เบอร์โทรศัพท์ 034-675075
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวคนึงนิตย์ สารสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสาหร่าย วงษ์ทองดี
ครู คศ.3

นางสาวสุกัญญารัตน์ ราชวัตร
ครู คศ.2

นางสาวสุพัชชา แซ่ฟู
ครูผู้ช่วย