โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเฒ่า  ตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
เบอร์โทรศัพท์ 034-675075
คณะผู้บริหาร

นายสมชาย คำเรียง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพิเชษฐ์ ทรงพันธ์คชสาร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเจษฏา รอดจีน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสายสุนีย์ ปทุมสูตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา