โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเฒ่า  ตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
เบอร์โทรศัพท์ 034-675075
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
             วิสัยทัศน์
         “จัดการศึกษาให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น มีความรู้ควบคู่คุณธรรม นำเทคโนโลยี สู่การ เรียนรู้ พัฒนาครูสู่มาตรฐาน ประสานร่วมมือกับชุมชน ส่งเสริมอาชีพ นำโรงเรียนสู่สากลตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ”

        พันธกิจโรงเรียน

                   1. จัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น มีนิสัยรักการอ่าน
                  2. พัฒนานักเรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
                  3. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                 4. จัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากสิ่งเสพติดและอบายมุข
                 5. ส่งเสริมศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ
                 6. จัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

               7. จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา และส่งเสริมทักษะอาชีพโดย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความต้องการของผู้เรียน