โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเฒ่า  ตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
เบอร์โทรศัพท์ 034-675075
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอุบลภา กาญจนบูรพา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวัฒนา กาญจนบูรพา
ครู คศ.3

นางสาวกรรณิกา จันทร์ต๊ะ
ครู คศ.1

นายณปภัช อำพวลิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญญามาศ รัศมีรณชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวราตรี ภูโต
ครูอัตราจ้าง