โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเฒ่า  ตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
เบอร์โทรศัพท์ 034-675075
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
2. พัฒนานักเรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะในการทำงานและมีความรู้ในอาชีพ
5. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากสิ่งเสพติดและอบายมุข
6. ส่งเสริมศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ
7. จัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้  สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
8. จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาและส่งเสริมอาชีพโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความต้องการของผู้เรียน

เป้าหมาย


1. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกคนได้เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงจนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับด้วยความเสมอภาค และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2. นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะในการทำงานและมีความรู้ในอาชีพที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชน 
3. นักเรียนทุกคน มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมหลัก 12 ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานของหลักสูตร
4. นักเรียนทุกคนมีภาวะโภชนาการ สุขภาพอนามัย สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ปราศจากสิ่งเสพติดและอบายมุขทุกชนิด
5. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพทั้งการสื่อสาร การจัดกระบวนการเรียนรู้  และพัฒนาองค์กร
6. โรงเรียนมีอาคารสถานที่สะอาด ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย
7. โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า) มีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษา  ชุมชน และองค์กรเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และให้ การสนับสนุนสถานศึกษา
8.บุคลากรทุกคนได้รับการส่งเสริม  ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ