โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเฒ่า  ตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
เบอร์โทรศัพท์ 034-675075
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุนันทา กาญจนภิญพงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนิสา ศรีสารากร
ครู คศ.3

นางสาวพัชราภรณ์ ธีระชวาลวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวนงลักษณ์ ศรีสิงห์
ครู คศ.1

นางเมษา โพธิ์พระยา
ครู คศ.1

นายณัฐพล เทือกเถา
ครูผู้ช่วย

นายภัทราวุธ แสงศิลป์
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณทิพา บุญแต่ง
ครูผู้ช่วย