โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเฒ่า  ตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
เบอร์โทรศัพท์ 034-675075
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางณัฐตาภรณ์ ศักดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอังคณา อร่ามศรี
ครู คศ.1

นายกฤษณะ แก้วมา
ครู คศ.1

นางสาวภัทรา จำปาทอง
พนักงานราชการ