โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเฒ่า  ตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
เบอร์โทรศัพท์ 034-675075
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุภาพร พูลเพิ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนันทิยา นันตะเคน
ครู คศ.1

นางสาวเบญจวรรณ แสงคำ
ครู คศ.1

นางสาวณฐพร สุขยิ่ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรีรัตน์ เมาะราษี
ครูผู้ช่วย