โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเฒ่า  ตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
เบอร์โทรศัพท์ 034-675075
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสุนทร พูลเพิ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสถาพร ศรีวัฒนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวมุทิตา สาระบูรณ์
ครูผู้ช่วย