โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเฒ่า  ตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
เบอร์โทรศัพท์ 034-675075
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญลือ รัตนทอง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม ไหลสงวนงาม
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษาฯ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวีระ มโนสุจริตชน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางอัจฉราฉวี เอี้ยวถาวร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววันเพ็ญ ผิวเผือก
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบุญ เที่ยงแท้
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวัยชัย อารีจันทวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ต.วิชา บุญยง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายฉลวย รุ่งสว่าง
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระอานนท์ สุภากาโร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย นกอินทร์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางปาริชาต สอนวิสัย
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายยอดชาย บุญจีน
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวคนึงนิตย์ สารสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย คำเรียง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา