โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)
หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเฒ่า  ตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
เบอร์โทรศัพท์ 034-675075
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวจรินทร์ คล้ายสินธุ์
ครู คศ.2
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวเมตตา เสื่อสาน
ครู คศ.2

นางสาวชลพิชา เจริญกุล
ครู คศ.1

นางสาวยุพา เชื้อรุ่ง
ครู คศ.1

นางสาวอุบลรัตน์ พรมเดช
ครู คศ.1

นางสาวเดือนนภา ขำอรุณ
พนักงานราชการ

นางสาวพรทิพย์ ทวีสุข
ครูผู้ช่วย